Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε τα Τέλη Κυκλοφορίας που θα πληρώνουν τα ιστορικά οχήματα. Πιο συγκεκριμένα ορίστηκαν οι αποφάσεις για τα Τέλη Κυκλοφορίας και για το ΚΤΕO, όπου οι κάτοχοι των ιστορικών οχημάτων θα πρέπει να τα περνούν κάθε χρόνο από τεχνικό έλεγχο.

Σύμφωνα με την απόφαση τα επιβατηγά αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος έως 999 κ.εκ., θα πληρώνουν Τέλη Κυκλοφορίας 50€. Τα επιβατηγά αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος από 1.000 κ.εκ. έως 1.999 κ.εκ. θα πληρώνουν 100€. Τα επιβατηγά αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος άνω των 2.000 κ.εκ., θα πληρώνουν 200€. Παράλληλα οι μοτοσυκλέτες έως 250 κ.εκ. θα πληρώνουν 25€, ενώ όσες είναι άνω των 250 κ.εκ., θα πληρώνουν 50€. Τέλος, από τα Τέλη Κυκλοφορίας απαλλάσσονται όλα τα οχήματα άνω των 45 ετών, καθώς και τα οχήματα ειδικού τύπου όπως πυροσβεστικά και στρατιωτικά.

Όσον αφορά στο ΚΤΕΟ, όλα τα επιβατηγά αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να περνούν τον τεχνικό έλεγχο κάθε χρόνο. Η διαδικασία είναι ίδια με τα κανονικά οχήματα, με τα ιστορικά αυτοκίνητα να ελέγχονται και αυτά για τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Παράλληλα ο τεχνικός έλεγχος που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος που δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για τη μεταφορά επιβατών και τυγχάνουν υψηλής ιστορικής και πολιτιστικής αξίας.

Πιο συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει:

  1. Τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος όλων των κατηγοριών υπόκεινται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) της χώρας. Ο έλεγχος διενεργείται πρώτη φορά πριν την αρχική ταξινόμηση του οχήματος και έκτοτε ετησίως.
  2. Εξαιρούνται της ανωτέρω υποχρέωσης για περιοδικό τεχνικό έλεγχο τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε μικρά νησιά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν λειτουργούν σε αυτά ΚΤΕΟ ή Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΜΤΕΟ). Η εξαίρεση αυτή παύει να ισχύει όταν τα εν λόγω οχήματα κυκλοφορούν σε περιοχές της χώρας στις οποίες εφαρμόζεται ο τεχνικός έλεγχος σε ΚΤΕΟ ή σε ΚΜΤΕΟ.
  3. Κάτοχοι οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος τα οποία κυκλοφορούν αποκλειστικά σε περιοχές της χώρας όπου δεν εφαρμόζεται ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος, λόγω της μη λειτουργίας ΚΤΕΟ ή ΚΜΤΕΟ, με έδρα ή διεύθυνση κατοικίας τους σε περιοχή που εφαρμόζεται ο τεχνικός έλεγχος, δύνανται να αποφύγουν τις περί εκπροθέσμου συνέπειες του νόμου, εφόσον εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας με έδρα ή διεύθυνση κατοικίας τους την περιοχή αυτή. Η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες κάθε φορά κείμενες διατάξεις.