Πριν λίγες ημέρες ανακοινώθηκε επίσημα πως τα τέλη κυκλοφορίας έχουν αναρτηθεί στο Taxis και από εκεί μπορούν οι ιδιοκτήτες να τα τυπώσουν και να τα πληρώσουν στα τραπεζικά καταστήματα ή μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών των τραπεζών. Όμως υπάρχουν και κάποιες κατηγορίες που δικαιούνται απαλλαγή από τα Τέλη Κυκλοφορίας.

Όπως γνωρίζουμε τα άτομα με αναπηρία δικαιούνται απαλλαγή, αλλά φέτος θα έχουν αυτή τη δυνατότητα και οι γονείς ανήλικων ΑμεΑ. Συγκεκριμένα, το δικαίωμα της απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας των ανηλίκων αναπήρων, δύναται να παραχωρείται στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή έχει την επιτροπεία του ανήλικου αναπήρου.

Η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για την παραχώρηση του δικαιώματος αυτού ισχύει μέχρι και το έτος της ενηλικίωσης του αναπήρου και για ένα μόνο όχημα, έστω και αν το πρόσωπο προς το οποίο παραχωρείται ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία σε περισσότερους του ενός ανηλίκους αναπήρους.

Επιπλέον, υπάρχουν και μερικές ακόμα κατηγορίες που απαλλάσσονται από τα από το τέλος ταξινόμησης ή τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτου. Αυτοί που δικαιούνται πλήρη απαλλαγή είναι όσοι έχουν

  • Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών.
  • Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%.
  • Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67%, από το οποίο το 40% τουλάχιστον να είναι από το ένα κάτω άκρο.
  • Ολική και από τους δύο οφθαλμούς τύφλωση, με ποσοστό αναπηρίας 100%.
  • Νοητική υστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%.
  • Μεσογειακή αναιμία ή συγγενής αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία).
  • Δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία.
  • Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή μεταμόσχευση νεφρού.
  • Αυτισμό, εφ’ όσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο και εξαιτίας των παθήσεων αυτών ο παθών έχει καταστεί ανάπηρος, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, και είναι ανίκανος για εργασία και έχει ανάγκη βοήθειας.