Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε πως οι άδειες οδήγησης που έληγαν στο διάστημα από 3 έως 30 Νοεμβρίου παρατείνονται για τρεις μήνες, λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19. Πιο συγκεκριμένα παρατείνεται για τρεις μήνες η ισχύς των αδειών οδήγησης και των πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ) που λήγουν από την 3η ως και την 30η Νοεμβρίου 2020, για οδήγηση αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας.

Επιπλέον, υπάρχει παράταση και των αδειών άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών, με ημερομηνία λήξης εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος. Τέλος, όπως ανακοινώθηκε θα υπάρχει παράταση και των δελτίων εκπαίδευσης εξέτασης (ΔΕΕ), με ημερομηνία λήξης από 3 ως 30 Νοεμβρίου.

Όσο για τα ιατρικά πιστοποιητικά που χρειάζονται για τις ανανεώσεις αδειών οδήγησης και έχουν εκδοθεί πριν τις 06/11, των οποίων η ημερομηνία υποβολής (6 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης) βρίσκεται εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, γίνονται δεκτά από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών για διάστημα τριών μηνών μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας.